THÔNG TIN CHỈ SỐ GIẢI NGÂN THÔNG TIN CHỈ SỐ GIẢI NGÂN

Bao cao chuong trinh nuoc sach va ve sinh moi truong nong thon dua tren ket qua 8 tinh dong bang song hong nam 2017

Ngày đăng 11/04/2018 | 11:02 AM  | View count: 852
/documents/59347/2398626/Bao+cao+chuong+trinh+tinh+bac+ninh+nam+2017+va+quyet+dinh+so+474+cua+ubnd.rar/cd0b93f3-cddf-4994-b78e-018e66aa469b ...

Kế hoạch PforR năm 2017 của tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng 08/02/2017 | 08:19 AM  | View count: 6426
/documents/40471/388689/Kh+chuong+trinh+Nuoc+sach+va+VSMT+wb2017.tif/a6af618e-70cf-4f6e-893a-f7c479a18d42?t=1484208534000

Bao cao kết quả PforR 2016 cua tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng 08/02/2017 | 08:24 AM  | View count: 3646
/documents/40471/388858/BaocaoKQchuongtrinhPforRnam2016tinhVinhPhuc-+VB+UBND+t%E1%BB%89nh.doc/49f88911-34d5-4990-89ef-78537bb544c8 ...

Bao cao kết quả PforR 2015 cua tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng 08/02/2017 | 08:23 AM  | View count: 3857
/documents/40471/388805/BCChuongtrinhP4Rnam2015tinhVinhPhuc.doc/32dc1b89-ee08-4df9-998b-31c579656e9f ...

Bao cao kết quả PforR 2014 cua tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng 08/02/2017 | 08:20 AM  | View count: 6703
/documents/40471/388766/Bao+cao+KQ+PforR+2014-BC+cuatinh.doc/0567a773-8f9d-48e1-9199-b419f0944df9 ...

Kế hoạch PforR năm 2016 của tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng 08/02/2017 | 08:18 AM  | View count: 7996
/documents/40471/388660/Thi2KHChuongtrinhNuocsach2016.doc/6cc1638a-e0ac-4507-ab53-d328fc77cecb ...

Kế hoạch PforR năm 2015 của tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng 08/02/2017 | 08:17 AM  | View count: 2131
/documents/40471/388631/Ke+hoach+CT+MTQG+NS%26VSMTNT+nam+2015.doc/cc35e46a-8262-44cf-aa83-ced2fd497f4a ...

Kế hoạch PforR năm 2014 của tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng 08/02/2017 | 08:15 AM  | View count: 2974
/documents/40471/388602/Ke+hoach+nam+2014.doc/c14394ca-a405-44b9-9f86-5c5dc916abc0 /documents/40471/388602/phu+luc+ke+hoach+2014.xls/509d2a1c-af7f-420a-9aaf-fe08888a6594

Kế hoạch PforR năm 2013 của tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng 08/02/2017 | 08:14 AM  | View count: 1478
/documents/40471/388705/Ke+hoach+PforR+nam+2013+-+So+NN+25-12-2012.doc/225f05a4-eb2e-46d6-bdf5-0c6ac5b3dd96 ...

kế hoạch 5 năm tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng 08/02/2017 | 08:12 AM  | View count: 855
/documents/40471/388582/KE+HOACH+5+NAM+TINH+VINH+PHUC.doc/7015e7f3-4d7e-4550-a155-869695945a33